top of page

Raadvild

 

Oplysninger og handelsbetingelser

 

Virksomhedsoplysninger:

Rådgivningsfirmaet Raadvild er en enkeltmandsvirksomhed

 

Ejer: Sidsel Jensdatter Lyster 

Født: 8. april 1975

 

Firma- og privatadresse:

Grensen 28

N - 9803 Vadsø

Norge

 

Tlf.: + 0047 92 96 19 04

Mail: sidsel@raadvild.dk

Messenger: https://www.facebook.com/raadvild/

 

 

Bankoplysninger

 

Rådgivningsfirmaet Raadvild har bankkonto i Betri Bank på Færøerne.

Der er tale om en ”dansk” bank, hvorfor bankoverførsel sker på helt normale vilkår, svarende til overførsel til en dansk bankkonto. Kontonummeret er 9181 0005371971. Valuta: DKK (danske kroner).

 

Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

Undertegnede skal herved oplyse, at Raadvild ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun rådgiveren personligt kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgivningen. Som kunde risikerer De herved, at Deres eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres.

 

Rådgivningen vil bestå i anvisning af muligheder og udkast til svar. Men kunden vil træffe alle endelige beslutninger i sagsforløbet, herunder godkende Raadvilds strategier og udkast, da rådgiveren er juridisk bachelor og ikke færdiguddannet advokat. Rådgiverens erhvervserfaring er præst, og rådgivningen bygger på erfaringer fra 15 års frivilligt arbejde.

Deltagelse i rådgivning hos Raadvild forudsætter at deltageren eller forælder/værge accepterer nærværende betingelser ved tilmelding og dermed accepterer, at modtagelse af hjælp fra Raadvild ikke er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring, og at der ikke er tale om rådgivning fra en færdiguddannet jurist.

 

Handelsbetingelser

Anvendelse

Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af ydelse hos rådgivningsfirmaet Raadvild, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem Raadvild og Køber.

 

Tidsbestilling

Tidsbestilling sker via mail: sidsel@raadvild.dk eller pr sms +47 92 96 19 04 eller via Messenger.

Rådgivningsfirmaet Raadvild forbeholder sig retten til at afvise sager inden for to hverdage pga. Raadvilds forhold eller pga. klientens forhold, f.eks. inhabilitet eller restance med betalingen.

Forældre eller værger er forpligtet til at underskrive en samtykkeerklæring i forbindelse med bestilling af tid til en mindreårig.

 

Inhabilitet, interessekonflikter

Forud for påbegyndelsen af enhver opgave undersøges, om der skulle foreligge en interessekonflikt. Raadvild yder ikke bistand til begge parter i en konflikt.

Raadvild har ret til at udtræde af en sag øjeblikkelig og uden forudgående varsel, hvis der forud for, under eller efter rådgivningen viser sig grund til mistanke om, at klienten misbruger rådgivningen på en måde, der ikke er til barnets bedste, hvis klienten gennem sin adfærd skaber unødige konflikter eller skader et uskyldigt menneske psykisk eller fysisk, eller hvis der viser sig at være interessekonflikt.

Ved Raadvilds udtræden i løbet af en samtale om en sag betaler klienten alene for Raadvilds tidsforbrug før der gives meddelelse om udtræden. Evt. resterende ikke-benyttet forudbetaling vil blive tilbagebetalt inden for 7 hverdage uden tillæg af rente.

 

Honorar, udlæg, afregning, depositum

Rådgivningsfirmaet Raadvild tager forbehold for evt. tekst- og trykfejl. Alle trykte priser er inkl. evt. moms.  Rådgivningsfirmaet Raadvild forbeholder sig den fulde ret til løbende at ændre på de givne priser, herunder rabatter, diverse kampagner og lignende.

 

Samtaler og tjenester online

Betaling foregår via faktura med bankoverførsel, som sendes efter samtalen med en måneds betalingsfrist. Der tilbydes en samlet betaling eller en à conto- afregning eller ratebetaling efter en konkret vurdering og efter konkret aftale. 

Betalingsfristen ved efterbetaling er  en måned. Herefter beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser. Ved første rykker pålægges et gebyr på 100 kr. og der gives 10 dages betalingsfrist. Ved anden rykker 100 kr. mere + 310 kr. Der gives igen 10 dages betalingsfrist. Ved tredje rykker 100 kr. mere med 10 dages betalingsfrist, hvorefter ubetalte fordringer overgår til inkasso. Kunden pålægges udgifterne til inkasso.

Udlæg kræves forudbetalt og faktureres særskilt.

 

Hjemmekonsultation

Hjemmekonsultation hos kunden kan gives mod afstandstillæg, hjemmekonsultationstillæg og transportgodtgørelse efter aftale. Hjemmekonsultation forudbetales. Manglende rettidig betaling inden hjemmekonsulationen betragtes som afbud og medfører krav om godtgørelse efter reglerne om afbud fra kundens side.

 

Udstationering

Udstationering i eller uden for Norge kan tilbydes efter nærmere aftale mod afstandstillæg, transportgodtgørelse, kost og logi under opholdet.  Manglende rettidig betaling forud for udstationering betragtes som afbud, jf. afbudsbetingelserne nedenfor.

 

Foredrag

Fast pris: 3500 kr. + transport. Foredrag tilbydes på dansk, skandinavisk eller engelsk.

Jeg er bosiddende i Vadsø, Finnmarken, Nordnorge. 

 

Afbud og udeblivelse Fortrydelsesfrist/afbudsfrist er senest kl. 8.00 på dagen for rådgivningen.

Afbud fra samtale kan gives telefonisk, pr. sms eller e-mail senest kl. 8.00.

 

Ved afbud efter kl. 8 tilpligtes kunden at betale fuld pris for aftalen.

Særligt for udstationering:

Ved afbud eller flytning af aftalen mindre end fem dage før afrejse bærer kunden risikoen for evt. købte billetter, og betaler 2000 kr. pr. aftalt døgn i ulempegodtgørelse.

For alle aftaler gælder, at hvis du udebliver fra vores aftale uden at melde afbud, tager jeg fuld betaling. Er jeg trådt ind i et transportmiddel og dermed påbegyndt transport til den aftalte hjemmekonsultation eller udstationering, betales ligeledes fuld pris ïnkl. tillæg og transportgodtgørelse ved kundens aflysning eller udeblivelse.  

 

Aflysning

Rådgivningsfirmaet Raadvild har ret til at ændre eller aflyse aftaler telefonisk, pr. sms eller email.

Tilfredshedsgaranti

Rådgivningsfirmaet Raadvild tilbyder sine kunder mulighed for at benytte sig af Raadvilds tilfredshedsgaranti.

Tilfredshedsgarantien betyder, at skulle rådgivningen ikke leve op til dine forventninger, så giver vi dig pengene tilbage.

Rent praktisk skal du senest kl. 14.00 dagen efter den rådgivning, du er utilfreds med, henvende dig til Raadvild telefonisk eller pr. email og meddele os din utilfredshed.

For at kunden kan påkalde sig refundering på baggrund af tilfredshedsgarantien, skal der foreligge en konkret utilfredshed med rådgivningsproduktet. Dette vil sige omkring konkrete forhold, som Raadvild har kontrol over. At en fagperson, som Raadvild har anbefalet, har lukket for klienttilgang, eller at der indtræffer nye forhold i sagen pga. ydre omstændigheder er ikke omfattet af garantien.

Administrationsgebyr og udlæg refunderes ikke på baggrund af tilfredshedsgarantien.

 

E-mail

Rådgivningsfirmaet Raadvild benytter e-mail. I udgangspunktet er e-mail-korrespondancen ikke krypteret. Der består derfor en risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab.

Såfremt der er tale om personfølsomme oplysninger, anbefales det at der benyttes traditionel brevpost.

 

Opbevaring af sagsakter

Rådgivningsfirmaet Raadvild har tavshedspligt. Raadvild modtager kun personfølsomme oplysninger om tredjemand, hvis der foreligger et skriftligt samtykke fra denne. I modsat fald modtages kun anonymiserede sagsakter. Eventuelle anonymiserede eller samtykkebaserede sagsakter slettes/destrueres, når sagen eller sagsforløbet anses for afsluttet. Det er således klientens eget ansvar at opbevare de originale og ikke-anonymiserede sagsakter.

 

 

 

 

Klageadgang

 

Såfremt Rådgivningsfirmaet Raadvilds bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordres klienten til at kontakte firmaet for en drøftelse heraf, inden en evt. klage til Forbrugerombudsmanden i Norge.  

 

Lovvalg, værneting

 

Rådgivningsfirmaet Raadvilds rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt norsk ret. Eventuelle tvister, jf. dog også ovenfor om klageadgang, indbringes for norske domstole eller myndigheder.

 

Personoplysninger

Dataansvarlig

 

Rådgivningsfirmaet Raadvild er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

 

Formål med behandling

 

I forbindelse med levering af ydelser kan følgende oplysninger blive behandlet:

 

Kunder og potentielle kunders oplysninger behandles for at kunne hjælpe kunden med et overblik over sine handlemuligheder ud fra den foreliggende situation.

 

Visse typer af personfølsomme personoplysninger vil blive behandlet jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra f, og/eller art. 8, stk. 3 - 4.

 

Endvidere behandles også identitetsoplysninger som fx navn, cpr-nummer og adresse i overensstemmelse med sager omfattet af hvidvaskloven.

 

Nyheder og events:

Rådgivningsfirmaet Raadvild indsamler tillige oplysninger for eksempelvis at kunne tilmelde personer til arrangementer, eller for at fremsende invitationer og oplysninger. Ved tilmelding til et kursus behandles sådanne personoplysninger som fx navn, virksomhed, stilling, e-mail, telefonnummer og adresse, alt jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis oplysninger benyttes til andre formål, vil der altid blive indhentet udtrykkeligt samtykke hertil.

 

Modtagere

 

Personoplysninger kan overlades til andre, hvis det er en del af den ydelse, som rådgivningsfirmaet leverer til kunden, eller hvis rådgivningsfirmaet Raadvild pålægges at gøre det.

 

Sikkerhed

 

Rådgivningsfirmaet Raadvild giver først og fremmest mundtlig rådgivning og laver skriftlige udkast til korrespondance mellem klienten og tredjeparter. Raadvild er underlagt tavshedspligt. Raadvild har fastsat en række interne tekniske og organisatoriske procedurer og politikker med henblik på at sikre personoplysninger.

 

Sletning

 

Personoplysninger slettes, når der, jf. ovenstående formål, ikke længere er behov for at behandle dem. Vær i denne sammenhæng dog opmærksom på, at særlige lovregler, herunder fx bogførings- og forældelsesloven, kan indebære pligt til, at oplysningerne opbevares i længere tid.

 

Rettigheder

 

Når rådgivningsfirmaet Raadvild behandler personoplysninger, er der ret til indsigt i, hvilke oplysninger der behandles. Dog findes i lovgivningen visse indskrænkninger i forhold hertil.

 

Der er også ret til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af personoplysninger, ligesom der er ret til at få berigtiget personoplysninger. Personoplysninger vil derfor blive slettet, hvis der modtages en anmodning herom, med mindre behandlingen er nødvendig for at kunne yde den rette rådgivning til kunden.

 

Hvis du har givet samtykke til behandling af personoplysninger, kan du trække samtykket tilbage. Dette sker ved at kontakte rådgivningsfirmaet Raadvild. Hvis du trækker samtykke tilbage, vil behandling af oplysningerne ophøre, med mindre der på andet grundlag foreligger en berettigelse eller forpligtelse til fortsat at behandle dem. Henvendelse herom kan ske til rådgivningsfirmaet Raadvild.

Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet.

 

Andre hjemmesider eller firmaer

 

Når der på rådgivningsfirmaet Raadvilds hjemmeside er links til andre hjemmesider, er rådgivningsfirmaet Raadvild ikke ansvarlig for indholdet eller praksis vedrørende sådanne andre hjemmesider. Ligeledes er Raadvild ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i databehandling eller praksis eller på andre måder, begået af virksomheder og fagpersoner, som Raadvild har anbefalet.

 

Kontakt

 

Kontakt vedrørende spørgsmål i tilknytning til personoplysninger kan rettes til sidsel@raadvild.dk

bottom of page