Raadvild

 

Oplysninger og handelsbetingelser

 

Virksomhedsoplysninger:

Rådgivningsfirmaet Raadvild er en enkeltmandsvirksomhed.

 

Ejer: Sidsel Jensdatter Lyster

Født: 8. april 1975

 

Firma- og privatadresse:

Djóna í Geil gøta 40, kj. tv.

FO - 100 Tórshavn

Færøerne

 

Tlf.: + 298 26 16 46

Mail: sidsel@raadvild.dk

Skype:

 

 

Bankoplysninger

 

Rådgivningsfirmaet Raadvild har bankkonto i Betri Bank på Færøerne.

Der er tale om en ”dansk” bank, hvorfor bankoverførsel sker på helt normale vilkår, svarende til overførsel til en dansk bankkonto. Kontonummeret er 9181 0005371971. Valuta: DKK (danske kroner).

 

Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

Undertegnede skal herved oplyse, at Raadvild ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun rådgiveren personligt kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgivningen. Som kunde risikerer De herved, at Deres eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres.

 

Rådgivningen vil bestå i anvisning af muligheder og en praktisk hjælpende hånd. Men kunden vil træffe alle endelige beslutninger i sagsforløbet, herunder godkende Raadvilds strategier og udkast, da rådgiveren er jurastuderende og ikke færdiguddannet advokat. Rådgiverens færdige uddannelse og erhvervserfaring er præst, og rådgivningen bygger på erfaringer fra ti års frivilligt arbejde, kombineret med en generel menneskeerfaring.

Deltagelse i rådgivning hos Raadvild forudsætter at deltageren eller forælder/værge accepterer nærværende betingelser ved tilmelding og dermed accepterer, at modtagelse af hjælp fra Raadvild ikke er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring, og at der ikke er tale om rådgivning fra en professionel færdiguddannet jurist.

 

Handelsbetingelser

Anvendelse

Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af ydelse hos rådgivningsfirmaet Raadvild, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem Raadvild og Køber.

 

Tidsbestilling

Tidsbestilling sker online via vores eget tilmeldingssystem på hjemmesiden raadvild.dk.

Har du brug for hjælp til at booke, kan du kontakte Raadvild på facebook. Konkrete spørgsmål om sagen vil ikke blive besvaret. Der vil alene være mulighed for at booke en tid.

Rådgivningsfirmaet Raadvild forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger inden for to hverdage. Afvisningen kan ske pga. Raadvilds forhold eller pga. klientens forhold, f.eks. af praktiske årsager, manglende fagligt indblik i sagsområdet, mangel på personale, inhabilitet eller restance med betalingen.

Forældre eller værger er forpligtet til at underskrive en samtykkeerklæring i forbindelse med bestilling af tid til en mindreårig.

 

Inhabilitet, interessekonflikter

Forud for påbegyndelsen af enhver opgave undersøges, om der skulle foreligge en interessekonflikt. Raadvild yder ikke bistand til begge parter i en konflikt.

Raadvild har ret til at udtræde af en sag øjeblikkelig og uden forudgående varsel, hvis der forud for, under eller efter rådgivningen viser sig grund til mistanke om, at klienten misbruger rådgivningen på en måde, der ikke er til barnets bedste, hvis klienten gennem sin adfærd skaber unødige konflikter eller skader et uskyldigt menneske psykisk eller fysisk, eller hvis der viser sig at være interessekonflikt.

Ved Raadvilds udtræden i løbet af en samtale om en sag betaler klienten alene for Raadvilds tidsforbrug før der gives meddelelse om udtræden. Evt. resterende ikke-benyttet forudbetaling vil blive tilbagebetalt inden for 7 hverdage uden tillæg af rente.

 

Honorar, udlæg, afregning, depositum

Rådgivningsfirmaet Raadvild tager forbehold for evt. tekst- og trykfejl. Alle trykte priser er inkl. moms. Rådgivningsfirmaet Raadvild forbeholder sig den fulde ret til løbende at ændre på de givne priser, herunder rabatter, diverse kampagner og lignende.

 

Samtaler og tjenester online

Betaling foregår ved online tilmelding på rådgivningsfirmaet Raadvilds hjemmeside. Det fulde beløb betales som udgangspunkt forud i forbindelse med bestillingen.

Efter individuel aftale kan der efterbetales via faktura. Ved efterbetaling kan der blive tale om en samlet betaling eller en à conto- afregning eller ratebetaling efter en konkret vurdering og efter konkret aftale. Depositum kan opkræves ved sagens opstart, hvis kunden ønsker efterbetaling.

Betalingsfristen ved aftale om efterbetaling er 14 dage netto kontant. Herefter beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser. Ved første rykker pålægges et gebyr på 100 kr. og der gives 10 dages betalingsfrist. Ved anden rykker 100 kr. mere + 310 kr. Der gives igen 10 dages betalingsfrist. Ved tredje rykker 100 kr. mere med 10 dages betalingsfrist, hvorefter ubetalte fordringer overgår til inkasso. Kunden pålægges udgifterne til inkasso.

Udlæg kræves forudbetalt og faktureres særskilt.

 

Hjemmekonsultation

Hjemmekonsultation på Færøerne kan gives mod afstandstillæg, hjemmekonsultationstillæg og transportgodtgørelse.

Ved hjemmekonsultation i Tórshavn opkræves hverdage kl. 8-16 100 kr. ekstra pr. time i tillæg. Hverdage efter kl. 16 samt lørdag/søndage og helligdage opkræves 200 kr. ekstra pr. time i hjemmekonsultationstillæg.

Ved hjemmekonsultation uden for Tórshavn opkræves 100 kr. ekstra pr. time i hjemmekonsultationstillæg kl. 8-16, 200 kr. ekstra pr. time efter kl. 16 samt lørdag/søndage og helligdage, 200 kr. pr. påbegyndt transporttime tur/retur som afstandstillæg, samt fuld transportgodtgørelse.

 

Udstationering

Udstationering på eller uden for Færøerne kan gives efter nærmere aftale mod afstandstillæg, transportgodtgørelse, kost og logi under opholdet.

Prisen for udstationering på eller uden for Færøerne er 200 kr. i afstandstillæg pr. påbegyndt transporttime tur/retur, 2500 kr. i betaling pr. påbegyndt døgn inkl. op til 5 timers arbejdsindsats pr. døgn. Tillæg på 1000 kr. pr. døgn for rejse eller arbejde lørdag/søndage og helligdage.

50% af den samlede pris for udstationering samt udlæg for billetter betales forud inden køb af billetter, og senest to dage før min afrejse, og de resterende 50% af prisen opkræves efter min hjemkomst med 14 dages betalingsfrist. Herefter beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser. Manglende rettidig betaling forud for udstationering betragtes som afbud, jf. afbudsbetingelserne nedenfor.

 

Foredrag

Fast pris: 3500 kr. + transport. Foredrag tilbydes på dansk eller engelsk.

Jeg er bosiddende på Færøerne. Uden for skoleferierne godtgøres, ud over prisen på foredrag, fuld transport, inkl. fly og transport i tilslutning til lufthavne, hvis foredraget foregår udenfor Færøerne.

Tilbud i Europa: Umiddelbart før, og i begyndelsen af skoleferier betales kun for foredragsholderens udrejse til foredragsstedet, foredragshonorar samt eventuel forplejning og overnatning(er) i tilslutning til foredraget. I hele juli gælder samme tilbud.

 

 

Afbud og udeblivelse

Der er 14 dages fortrydelsesfrist ved netkøb. Dette gælder også køb af Raadvilds tjenesteydelser. Den gratis fortrydelsesfrist udløber dog altid senest kl. 18.00 dagen før rådgivningen.

Det koster ikke noget at flytte en samtale, hvis dette sker senest en time før rådgivningen skulle have fundet sted. Er det ikke muligt at finde et nyt tidspunkt, som matcher kundens ønske, betragtes en anmodning om at flytte samtalen efter kl. 18 dagen før rådgivningen som et afbud.

Afbud fra samtale kan gives telefonisk, pr. sms eller e-mail senest kl. 18.00 dagen før aftaletidspunktet. Ved rettidigt afbud fra en forudbetalt aftale, men efter fortrydelsesfristen på 14 dage fra netkøbet, refunderes hele det forudbetalte beløb, bortset fra et administrationsgebyr på 25 kr.

Afbud efter kl. 18 dagen før aftalen koster 250 kr., da jeg har disponeret min dag efter vores aftale, og muligt skaffet børnene aftaler, samt afvist andre klienter.

Særligt for udstationering:

Ved afbud eller flytning af aftalen mindre end fem dage før afrejse bærer kunden risikoen for evt. købte billetter, og betaler 500 kr. pr. aftalt døgn i ulempegodtgørelse, fordi jeg har nået at disponere familieliv og kunder med henblik på, at jeg skulle have været bortrejst.

Flyttes eller aflyses aftalen mindre end 48 timer før afrejse, tillægges yderligere godtgørelse på 400 kr., i alt 900 kr. pr. aftalt døgn, som kompensation for ulempe og for manglende tilgængelighed for andre kunder i udstationeringsperioden.

Flyttes eller aflyses aftalen mindre end 48 timer før afrejse, og forevises inden 8 dage lægeerklæring, som er udfyldt senest den dato, hvor udstationeringen skulle påbegyndes, godtgør kunden alene eventuelle udlæg, herunder billetter, samt godtgørelse på 500 kr. pr. aftalt døgn.

For alle aftaler gælder, at hvis du udebliver fra vores aftale uden at melde afbud, tager jeg fuld betaling. Er jeg trådt ind i et transportmiddel og dermed påbegyndt transport til den aftalte hjemmekonsultation eller udstationering, betales ligeledes fuld pris ïnkl. tillæg og transportgodtgørelse ved kundens aflysning eller udeblivelse.  

 

Aflysning

Rådgivningsfirmaet Raadvild har ret til at ændre eller aflyse aftaler telefonisk, pr. sms eller email. Har kunden forudbetalt, refunderes kundens udlæg til Raadvild inden for 7 hverdage.  Ved flytning af samtalen senere end kl. 18 dagen før, gives et gavekort på en times rådgivning til halv pris som kompensation for kundens ulejlighed, medmindre den sene henvendelse skyldes kundens forhold.

 

Tilfredshedsgaranti

Rådgivningsfirmaet Raadvild tilbyder sine kunder mulighed for at benytte sig af Raadvilds tilfredshedsgaranti.

Tilfredshedsgarantien betyder, at skulle rådgivningen ikke leve op til dine forventninger, så giver vi dig pengene tilbage.

Rent praktisk skal du senest kl. 14.00 dagen efter den rådgivning, du er utilfreds med, henvende dig til Raadvild telefonisk eller pr. email og meddele os din utilfredshed.

For at kunden kan påkalde sig refundering på baggrund af tilfredshedsgarantien, skal der foreligge en konkret utilfredshed med rådgivningsproduktet. Dette vil sige omkring konkrete forhold, som Raadvild har kontrol over. At en fagperson, som Raadvild har anbefalet, har lukket for klienttilgang, eller at der indtræffer nye forhold i sagen pga. ydre omstændigheder er ikke omfattet af garantien.

Administrationsgebyr og udlæg refunderes ikke på baggrund af tilfredshedsgarantien.

 

E-mail

Rådgivningsfirmaet Raadvild benytter e-mail. I udgangspunktet er e-mail-korrespondancen ikke krypteret. Der består derfor en risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab.

Såfremt der er tale om personfølsomme oplysninger, anbefales det at der benyttes traditionel brevpost.

 

Opbevaring af sagsakter

Rådgivningsfirmaet Raadvild har tavshedspligt. Raadvild modtager kun personfølsomme oplysninger om tredjemand, hvis der foreligger et skriftligt samtykke fra denne. I modsat fald modtages kun anonymiserede sagsakter. Eventuelle anonymiserede eller samtykkebaserede sagsakter slettes/destrueres, når sagen eller sagsforløbet anses for afsluttet. Det er således klientens eget ansvar at opbevare de originale og ikke-anonymiserede sagsakter.

 

 

 

 

Klageadgang

 

Såfremt Rådgivningsfirmaet Raadvilds bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordres klienten til at kontakte firmaet for en drøftelse heraf, inden en evt. klage til Forbrugerombudsmanden på Færøerne.  

 

Lovvalg, værneting

 

Rådgivningsfirmaet Raadvilds rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt færøsk ret. Eventuelle tvister, jf. dog også ovenfor om klageadgang, indbringes for færøske domstole eller myndigheder.

 

Personoplysninger

Dataansvarlig

 

Rådgivningsfirmaet Raadvild er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

 

Formål med behandling

 

I forbindelse med levering af ydelser kan følgende oplysninger blive behandlet:

 

Kunder og potentielle kunders oplysninger behandles for at kunne hjælpe kunden med et overblik over sine handlemuligheder ud fra den foreliggende situation.

 

Visse typer af personfølsomme personoplysninger vil blive behandlet jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra f, og/eller art. 8, stk. 3 - 4.

 

Endvidere behandles også identitetsoplysninger som fx navn, cpr-nummer og adresse i overensstemmelse med sager omfattet af hvidvaskloven.

 

Nyheder og events:

Rådgivningsfirmaet Raadvild indsamler tillige oplysninger for eksempelvis at kunne tilmelde personer til arrangementer, eller for at fremsende invitationer og oplysninger. Ved tilmelding til et kursus behandles sådanne personoplysninger som fx navn, virksomhed, stilling, e-mail, telefonnummer og adresse, alt jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis oplysninger benyttes til andre formål, vil der altid blive indhentet udtrykkeligt samtykke hertil.

 

Modtagere

 

Personoplysninger kan overlades til andre, hvis det er en del af den ydelse, som rådgivningsfirmaet leverer til kunden, eller hvis rådgivningsfirmaet Raadvild pålægges at gøre det.

 

Sikkerhed

 

Rådgivningsfirmaet Raadvild giver først og fremmest mundtlig rådgivning, og er underlagt tavshedspligt. har fastsat en række interne tekniske og organisatoriske procedurer og politikker med henblik på at sikre personoplysninger.

 

Sletning

 

Personoplysninger slettes, når der, jf. ovenstående formål, ikke længere er behov for at behandle dem. Vær i denne sammenhæng dog opmærksom på, at særlige lovregler, herunder fx bogførings- og forældelsesloven, kan indebære pligt til, at oplysningerne opbevares i længere tid.

 

Rettigheder

 

Når rådgivningsfirmaet Raadvild behandler personoplysninger, er der ret til indsigt i, hvilke oplysninger der behandles. Dog findes i lovgivningen visse indskrænkninger i forhold hertil.

 

Der er også ret til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af personoplysninger, ligesom der er ret til at få berigtiget personoplysninger. Personoplysninger vil derfor blive slettet, hvis der modtages en anmodning herom, med mindre behandlingen er nødvendig for at kunne yde den rette rådgivning til kunden.

 

Hvis du har givet samtykke til behandling af personoplysninger, kan du trække samtykket tilbage. Dette sker ved at kontakte rådgivningsfirmaet Raadvild. Hvis du trækker samtykke tilbage, vil behandling af oplysningerne ophøre, med mindre der på andet grundlag foreligger en berettigelse eller forpligtelse til fortsat at behandle dem. Henvendelse herom kan ske til rådgivningsfirmaet Raadvild.

Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet.

 

Andre hjemmesider eller firmaer

 

Når der på rådgivningsfirmaet Raadvilds hjemmeside er links til andre hjemmesider, er rådgivningsfirmaet Raadvild ikke ansvarlig for indholdet eller praksis vedrørende sådanne andre hjemmesider. Ligeledes er Raadvild ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i databehandling eller praksis eller på andre måder, begået af virksomheder og fagpersoner, som Raadvild har anbefalet.

 

Kontakt

 

Kontakt vedrørende spørgsmål i tilknytning til personoplysninger kan rettes til sidsel@raadvild.dk